Kære Louise Gade

Tak for dit svar på vores henvendelse som vi modtog onsdag d. 25. april. Dagen efter fik vi også tilsendt de forskellige dokumenter fra Børn og Unge i forbindelse med vores anmodning om aktindsigt.

Vi har gennemgået dit svar samt det tilsendte materiale grundigt. Herunder har vi sammenholdt materialet med det grundlag som forligspartierne bag budgetforliget 2007 har offentliggjort i ”Budget 2007 – forligsteksten” samt de forskellige politisk vedtagne dokumenter, som ligger til grund for Børn og Unges udmøntning af omstruktureringen.

Efter denne grundige gennemgang er vi af den klare overbevisning, at der må være tale om en fejl. En fejl, fordi indstillingen fra Børn og Unge vedr. Frydenlund - og herunder anbefalingen af ikke at oprette et klubtilbud på den nuværende Byggelegeplads på Musvågevej - går stik imod de erklærede principper, som ligger til grund for Århus kommunes udmøntning af omstruktureringen.

Vi vil i de følgende 3 hovedpunkter dokumentere hvorfor denne indstilling må baserer sig på en fejl – og hvorfor den derfor må laves om.

I gennemgangen forholder vi os til en række dokumenter, som alle ligger frit tilgængeligt på Århus kommunes hjemmeside (Børn og Unge delen). Vi bruger kun udvalgte citater – en mere omfattende og supplerende dokumentation er indsat til slut i vores svar

Vi tror forsat på demokratiet – og er herunder overbevidste om, at det flertal i Århus byråd som stod bag budgetforliget ikke vil kunne leve med at udmøntningen går stik imod de principper, som ligger til grund for forliget.

Såfremt indstillingen fra forvaltningen ikke ændres, vil vi naturligvis gøre hvad vi kan for, at denne åbenlyse modsætningen mellem erklærede værdier og faktiske handlinger kommer frem i offentligheden – herunder klage til familieministeren og folketingets ombudsmand.

Indstillingen fra Børn og Unge må være baseret på en fejl fordi:

  • Børn og Unge ikke har indstillet, at der oprettes et klubtilbud i forbindelse med den nuværende Byggelegeplads – på trods af at Frydenlund netop er et af de områder, som byrådet både i baggrundspapiret for budgetforliget 2007 og de forskellige værdipapirer peger på, at det er særligt nødvendigt at fokusere på.

”Aftalepartierne lægger vægt på, at fritids- og ungdomsskoleindsatsen i højere grad skal målrettes dels indsatser i de socialt belastede områder, dels indsatser rettede mod styrkelsen af integration, inklusion og sammenhængskraften i de lokale distrikter og områder i Århus Kommune.”

(Uddrag fra: Aftale om organisering i Magistratsafdelingen for Børn og Unge – 11. september 2006: Notat underskrevet af Louise Gade og Laura Hay. Vores fremhævning med fed)

I ”Århus kommunes fritids- og ungdomsskoleplan – udkast 6. marts 2007” nævnes hensynet til udsatte børn og unge 12 – 15 gange i teksten med nedenstående citat som repræsentativt eksempel:

Hvis der i det enkelte område er behov for det, skal der tilrettelægges særlige indsatser for særlige grupper af børn, herunder udsatte børn og unge (jf. politikken for udsatte børn og unge), børn med handicap og gruppen af tosprogede børn og unge som pga. særlige socioøkonomiske forhold har særlige behov. (side 15)

Se endvidere vedlagte dokumentation for karakteristik af Frydenlund området som udsat område både socialt og ift. antallet af tosprogede børn og unge samt omtale af den stigende ungdomskriminalitet.

  • Man med indstillingen af ikke at opretholde et fritidstilbud for aldersgruppen 10 – 14 år i Frydenlund vil flytte en gruppe sårbare børn og unge og dermed risikerer at disse tabes af syne i forhold til et afgørende organiseret fritidstilbud.
    Dette går stik imod konstanteringen:


det er af stor betydning, at ar­bejdet i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud organiseres med så stor rummelighed, at der er plads til de fleste, samt at de forskellige indsatser tager afsæt i det lokale miljø og integration heri.
(
”Århus kommunes hjemmeside: Politikken for udsatte børn og unge – styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge.” s. 8)

Med den indstilling vil man samtidigt fjerne et af de attraktive tilbud i Frydenlund, som faktisk også tiltrækker børn og unge udenfor området, og dermed virker befordrende på den sociale integration.

  • I dit svar til os argumenteres med de økonomiske omkostninger ved at etablere et klubtilbud i området. Lad os understrege at vi ønsker et sattelit / afdeling af en fritidsklub på den nuværende byggelegeplads, hvor der allerede er faciliteter og pædagogisk viden og kontinuitet i forhold til aldersgruppen 10 – 14 år. Alt andet lige må det kunne lade sig gøre at videreføre dette, uden at det skal koste ligeså meget som at etablere et nyt tilbud.

Derudover ved vi, at der som led i omstruktureringen faktisk er tilført området økonomiske ressourcer netop med baggrund i følgende konstatering:

”Endvidere har forligspartierne som nævnt ovenfor tilkendegivet, at der skal flyttes ressourcer til indsatsen i socialt belastede områder m.m. Det­te vil indebære en omfordeling af ressourcerne i forhold til, hvordan de er fordelt mellem områderne i dag. Der er flere måder, hvorpå en fordeling af den økonomiske ramme kan ske.”
(”Budgettildelingsmodel fritids- og ungdomsskoletilbud 5. kl. til og med 17 år.” – side 3, 16. marts 2007)


Vedrørende områder som f.eks. Frydenlund siger forligsteksten endvidere:

”Udvidelsen af pasningsgarantien til 4. klasse medfører, at antallet af børn i de åbne klubtilbud for 5. klasse til 18 år bliver umiddelbart væsentligt mindre, og der kan derfor i enkelte områder opstå den problemstilling, at der ikke vil være børn nok til at etablere et bæredygtigt klubtilbud. I disse områder vil der derfor være behov for ekstra midler til sikring af et tilstrækkeligt klubtilbud, som er tilpasset de lokale forhold. Dette indeholdes i den resterende økonomiske ramme.”
(Forligsteksten, s. 3)

I de 3 budgetmodeller som er opstillet i ovenfor citerede oplæg kan vi se at område 2 tilføres mellem 218.000 kr. og 2.417.000 kr. Hvorledes disse midler er prioriteret kan vi ikke se ud af papirerne – men det kan ikke være meningen af Frydenlund området ressourcemæssigt skal nedprioriteres – tværtimod!

Vi kan se at den endelige beslutning vedr. Børn og Unges indstilling skal tages ”primo maj”, men det er svært at gennemskue hvem der tager den endelige beslutning og hvornår det sker.

På baggrund af dette svar, har vi en klar forventning om, at vi får mulighed for at blive hørt inden beslutningen tages – og vi vil forsat gerne mødes med dig.

Med venlig hilsen

På vegne af Forældrebestyrelsen,
samt forældrene på den nuværende byggelegeplads Musvågevej

Liselotte Bay 

86161303

mkadka@stofanet.dk

Gabriela Rosschou

77897170 / 30221967

gabriela@bolignet-aarhus.dk

Tine Møllgaard

86108618 / 28798618

tinemollgaard@hotmail.com

Johannes Nordentoft

86151996 / 28939292

j.nordentoft@adr.dk

 

SUPPLERENDE DOKUMENTATION:

 

FRYDENLUND OMRÅDET SOM SÆRLIGT FOKUS OMRÅDE:

Forligspartierne lægger vægt på, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge ved udformningen af den nye sturktur, tager særlige hensyn til de særlige indsatser for udsatte børn og unge samt børn med handicap. (Forligsteksten, side 3)

Som vi tidligere har beskrevet er Frydenlund et område, der er karakteriseret ved f.eks.:

· 44,2 % af de 704 børn i området er omfattet af en enlig forsørger - overfor 21.2 % i øvrigt i kommunen;

· 13,3 % af d. 0 - 12 årige er indvandrere / efterkommere - overfor 2,7 i øvrigt i kommunen


(Kilde: Statistiske Nøgletal på boligområder 2006, Danmarks Statistik).

Den nyligt offentliggjorte rapport fra SSP samarbejdet i Århus Kommune viser at kriminaliteten blandt de 10 – 14 årige er stærkt stigende og at dette vækker bekymring blandt fagfolk (Nyhedsavisen, lørdag d. 21. april 2007 s. 12).

Frydenlund er et af de områder som ligger i top ti mht. ungdomskriminalitet og rapporten fortæller:

”SSP og Politiets Ungdomsgruppe har i længere tid haft særligt fokus på de distrikter, der ligger i top 10 på listerne.”

I Gellerup, hvor problemerne er endnu større end i Frydenlund, peger multikulturel forening på at:

”Hovedproblemet er, at de unge keder sig, og nogen keder sig så meget, at de begår kriminalitet. Det er et kæmpe problem, og vi kan ikke vente længere – nu skal der gøres noget. Samt

….at vi på trods af den store andel af børn og unge ikke har ret mange fritidstilbud, og her er det kommunen, der skal stoppe med at tale og i stedet handle.”
(Nyhedsavisen, 24. april 2007 s. 16)

Så udfra en vurdering af de sociale og kulturelle forhold er der ingen tvivl om, at Frydenlund er et af de områder som forligspartierne peger på, når man skriver:

”Aftalepartierne lægger vægt på, at fritids- og ungdomsskoleindsatsen i højere grad skal målrettes dels indsatser i de socialt belastede områder, dels indsatser rettede mod styrkelsen af integration, inklusion og sammenhængskraften i de lokale distrikter og områder i Århus Kommune.”

(Uddrag fra: Aftale om organisering i Magistratsafdelingen for Børn og Unge – 11. september 2006: Notat underskrevet af Louise Gade og Laura Hay. Vores fremhævning med fed)

FRYDENLUND - VIGTIGHEDEN AF DET LOKALE PERSPEKTIV:

I forlængelse af ovenstående henvises flere gange til Århus kommunes værdipapir om

”Politikken for udsatte børn og unge – styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge.”

Heri fremhæves vigtigheden af den lokale indsats:

Hvorfor lokal indsats

De tilbud og foranstaltninger, som tilbydes børn og unge herunder udsatte børn og unge, bør som udgangspunkt altid gives i det lokalmiljø, hvor barnet eller den unge er bosiddende. En lokal indsats har stor betydning for muligheden for en succesfuld social integration.

Er der tale om skift til tilbud uden for lokalmiljøet, risikerer man, at de kan medvirke til en proces med (yderligere) marginalisering og udstødning fra lokalmiljøet.(side 8)

 

Unge, der har haft en kontinuerlig skolegang og et velfungerende socialt liv blandt andre unge, står væsentligt stærkere end unge, hvis skolegang er brudt, og som fø1er sig isolerede fra andre unge. Brud og isolation bør så vidt muligt undgås, og det er af stor betydning, at ar­bejdet i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud organiseres med så stor rummelighed, at der er plads til de fleste, samt at de forskellige indsatser tager afsæt i det lokale miljø og integration heri.(s. 13)