<

Emne

Høring vedr. den fremtidige anvendelse af de fysiske rammer for Frydenlundskolens nuværende SFO-afdeling på Musvågevej 32

Til

Relevante høringsparter

Kopi til

     

 <<Den <<28. februar 2008>>>>

 Baggrund

Den 21. november 2007 vedtog Århus Byråd at nedlægge bl.a. Frydenlundskolen pr. 1. august 2008. I den forbindelse vil også skolens SFO og herunder afdelingen på Musvågevej 32 blive lukket.

 Ved sammenlægningen af den tidligere byggelegeplads på Musvågevej 32 og Frydenlundskolens SFO pr. august 2007 blev det aftalt, at der skal tages særskilt stilling til Musvågevejs[1] fremtid, såfremt Byrådet beslutter at lukke Frydenlundskolen. Det skyldes, at Musvågevej 32 rent fysisk ligger som en oase i et område med et stort alment boligbyggeri, bestående af 5 forskellige boligforeninger. Området bærer præg af en høj arbejdsløshed, mange unge pensionister og mange beboere med dansk som andetsprog. Området er desuden kendetegnet ved mange udsatte børn og unge, som kræver en særlig opmærksomhed og prioritering. Blandt andet er der tilknyttet en boligsocialmedarbejder til området for at undgå ghetto-relaterede problemstillinger.

 Generelt kan det siges, at prognosen for området er stagnerende. Med flytningen af SFO-børnene til andre skoler, forsvinder ligeledes hovedparten af det økonomiske grundlag. Men da Musvågevej samtidig anvendes som et rekreativt sted for områdets dagpleje, dagtilbud og beboere i øvrigt, er det besluttet at beskrive et muligt fremtidsscenarium, som kan sikre, at Musvågevej 32 fastholdes med aktiviteter, der har relevans for områdets børn og unge og øvrige interessenter. Desuden skal det beskrives, hvorledes tilbudet vil indgå i den nye struktur på SFO- og FU-området.

 

Alternative forslag til fremtidig organisering

Nedenfor beskrives to mulige fremtidsscenarier for Musvågevej 32:

1. Nuværende klubafdeling på Spættevej flyttes til Musvågevej 32

2. Fuldstændig lukning af SFO-afdeling på Musvågevej 32

Det vurderes, at begge forslag understøtter den nye FU-struktur. En lukning af SFO-afdelingen på Musvågevej 32 vil bibeholde den nuværende struktur på klubområdet i område 2, mens en flytning af klubben på Spættevej vil ændre placeringen men ikke antallet af klubber i området.

Besluttes det at etablere forslag 1 – og dermed fastholde Musvågevej – vil Børn og Unge ikke kunne realisere mulige besparelser forbundet med de faste udgifter til el, vand, varme og rengøring, som udgør ca. 120.000 kr. pr. år. Hertil kommer udgifter forbundet med inventar, vedligeholdelse og dyrehold, som i givet fald også vil skulle fortsætte fremover. Udgiften hertil vurderes at udgøre 150.000 – 200.000 kr. Endelig vil en vedtagelse af forslag 1 betyde, at Børn og Unge på længere sigt vil miste en mulig huslejereduktion. Dette forventes dog ikke muligt på kort sigt pga. sammenhæng med andre lejemål.

Den økonomiske ramme for FU-aktiviteterne i området ligger fast som følge af den overordnede budgetmodel på FU-området. Dette betyder, at hvis forslag 1 vedtages, skal de ekstra ressourcer findes inden for det eksisterende FU-budget i område 2.

Forslagene beskrives nærmere nedenfor med en uddybning af deres forudsætninger samt vurdering af fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser.

Ad. 1. Nuværende klubafdeling på Spættevej flyttes til Musvågevej 32

Den nuværende klubafdeling på Spættevej[2], som blandt andet er målrettet de hørehæmmede børn og unge i Møllevangskolens skoledistrikt, flyttes til Musvågevej 32. Dermed etableres der på Musvågevej en klubafdeling med forskellige aktiviteter i overensstemmelse med FU-planen. Det drejer sig eksempelvis om lektiecafé, fællesspisning, teater, musik, værkstedsaktiviteter, dans samt andre aktiviteter målrettet gruppen af hørehæmmede børn. Udearealerne forventes i den forbindelse at indgå som et væsentligt aktiv, da det vil give de hørehæmmede børn, som godt kan være støjende, et sted, hvor de kan lege og få lov til at larme.

Samtidig vil knallertundervisningen under Frydenlundskolens ungdomsskole kunne flyttes fra Frydenlundskolens bygninger til Musvågevej. Dermed vil ungdomsskolen ikke længere blive påvirket af en eventuel beslutning om at afhænde Frydenlundskolen eller at anvende den til andre formål.

Klubafdelingen vil kunne have op til 60 medlemmer, hvilket ventes at være dækkende for efterspørgslen. Klubben vil både kunne have dag- og aftenåbent.

Forudsætninger

·                Bygningerne skal gennemgå en væsentlig renovering og ombygning, ikke mindst grundet de hørehæmmede børn fra klubben på Spættevej.

·                Der skal etableres et solidt, indbrudssikret skur til ungdomsskolens knallertundervisning samt mulighed for at kunne køre knallerterne ud af området uden problemer.

Fordele

·                Musvågevej vil i kraft af sin størrelse, de udendørs omgivelser og dyreholdet være et godt bud på alternative klubaktiviteter sammenlignet med klubtilbudet på Peter Fabers vej. Tilbuddet vil henvende sig til de børn og unge, som ikke umiddelbart kan begå sig i de store klubber, men som har behov for mindre rammer. For at føle sig trygge og undgå unødige konflikter har flere af disse børn og unge brug for overskuelige rammer, hvor alle børn og voksne er kendte.

·                Det vil være muligt at fastholde Musvågevej-personalet, der allerede har erfaring med arbejdet med børn fra 5. klasse og opefter. I et område med mange udsatte er det særdeles vigtigt at fastholde børnene efter 4.klasse, da gode aktiviteter for aldersgruppen kan forebygge, at manglende indhold efter skoletid fører til kriminalitet.

·                Med den gode udeplads vil de hørehæmmede børn, som godt kan være støjende, få et sted, hvor de kan lege og få lov til at larme.

·                Der vil ligeledes kunne etableres ridehold for de handicappede børn på Peter Fabers Vej.

·                Musvågevej ligger strategisk fordelagtigt i forhold til overvejelserne om at oprette et fælles medlemskab for klubberne i område 2.

·                På Musvågevej 32 vil der være plads til ungdomsskolens knallertundervisning, hvilket vil gøre aktiviteten mindre sårbar over for kommende beslutninger vedrørende den fremtidige anvendelse af Frydenlundskolens fysiske rammer.

·                Med forslaget vil den nuværende klubafdeling på Spættevej overgå til Møllevangskolens SFO, der således får bedre plads til de nye børn fra Frydenlundskolen.

·                Om formiddagen vil området kunne bruges af områdets dagpleje, dagtilbud, beboere m.fl.

Ulemper

·                Det vurderes ikke at være uden problemer at flytte de hørehæmmede børn fra Spættevej. Således er børnene netop flyttet til Spættevej pr. 1. august 2007 fra deres tidligere lokaler på Fuglebakkevej. 

·                I forbindelse med vedtagelsen af FU-planen blev det ligeledes overvejet at lukke tilbudet på Musvågevej, men på daværende tidspunkt var vurderingen, at dette ikke ville være hensigtsmæssigt.

·                De hørehæmmede børn vil under alle omstændigheder have frit valg mellem at blive optaget i SFO eller klubtilbud. Besluttes det at flytte klubafdelingen for de hørehæmmede børn fra Spættevej til Musvågevej, vil det derfor kræve en grundig proces i forhold til forældrene at få børnene flyttet til Musvågevej. Det vil derfor også tage tid at implementere beslutningen.

·                Omtalte mulige besparelser forbundet med el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og dyrehold m.v. vil ikke kunne realiseres.

Økonomiske konsekvenser

·                Hvis klubafdelingen fra Spættevej flyttes til Musvågevej, vil det ikke have driftsbudgetmæssige konsekvenser for klubdelen, da udgifterne til drift og personale vil være udgiftsneutrale.

·                Bygningerne på Musvågevej vil skulle gennemgå en væsentlig renovering og ombygning af hensyn til de hørehæmmede børn. Omkostningerne hertil vurderes at udgøre ca. 200.000 kr.

·                Der vil også være behov for at indrette sikker opbevaring af ungdomsskolens knallerter. Omkostningerne forbundet hermed vurderes at udgøre ca. 150.000 kr.

·                Endelig skal der ses på mulighederne for at køre knallerterne ud af området uden problemer.

·                Samlet økonomi: Øgede driftsomkostninger udgør 30.000 kr. pr. år, hvortil kommer etableringsomkostninger på i alt 350.000 kr.

 

Ad. 2: Fuldstændig lukning af SFO-afdeling på Musvågevej 32

Frydenlundskolens SFO-afdeling på Musvågevej 32 afvikles med lukningen af Frydenlundskolen, og bygningerne skal ikke længere benyttes af Børn og Unge.

Fordele

·                Omtalte mulige besparelser forbundet med el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og dyrehold m.v. vil kunne realiseres.

·                Forslaget følger den stagnerende prognose for området, således antallet af pladser på længere sigt justeres i forhold hertil.

·                Der vil ikke blive ændret på den nuværende interne fordeling mellem FU-aktiviteterne i område 2.

Ulemper

·                Der lukkes et tilbud, der bl.a. benyttes af områdets dagplejere og dagtilbud i dagstimerne, og som beskrives som ”en oase” i et område med mange udsatte børn og unge.

·                Møllevangskolens SFO sikres ikke yderligere plads til de nye elever, som kommer fra Frydenlundskolens nuværende skoledistrikt. Dette forventes dog ikke at medføre behov for udbygning af Møllevangskolens SFO.

·                Der vil stadigvæk være usikkerhed om den fremtidige placering af ungdomsskolens knallertundervisning, der vil være afhængig af kommende beslutninger vedrørende den fremtidige anvendelse af Frydenlundskolens fysiske rammer.

Økonomiske konsekvenser.

·                Den omtalte besparelse forbundet med el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og dyrehold m.v. på 270.000 – 320.000 kr. vil kunne realiseres.

·                På længere sigt forventes der at kunne udmøntes en husleje besparelse på Musvågevej 32.

 

Videre proces

Ovenstående forslag til fremtidig anvendelse af Musvågevej 32 sendes i høring hos relevante interessenter, dvs. ledelser, bestyrelser og MED-udvalg ved områdets institutioner. Parterne vil alle have mulighed for at fremsende et høringssvar, men dette vil ikke være et krav.

Høringssvaret skal fremsendes til bu@aarhus.dk.

Materialet vil være i høring frem til 8. april 2008. Herefter vil der blive samlet op på høringssvarene, og en indstilling vil blive fremsendt til behandling på chefmøde i Børn og Unge. En afgørelse forventes truffet ultimo april/primo maj.>


[1] Efter aftale med Børn og Unge-udvalget, er der – ud over SFO-afdelingen – på forsøgsbasis etableret et klubtilbud på Musvågevej i skoleåret 2007/08.

[2] Spættevej omfatter desuden en SFO-afdeling under Møllevangskolen.